イメージ

HOME > serbisyong pang eletrisidad,patubig,gas

serbisyong pang eletrisidad,patubig,gas

serbisyong pang eletrisidad,patubig,gas

1. Kuryente
1)Bago gamitin ang Kuryente

電気Para sa magugupahan ng Mansion o Apartment sa loob ng Mansion o Apartment ay mayroong kasulatan para sa Registrasyon na kinakailagan na pirmahan ng Pagalan, Kapaganakan, kung papaano makokontak at iba pa. Kapag natapos pirmahan ang Registrasyon ito ay ipadala sa nakasulat na address. Libre ang pag dial sa (0120-175-266) Ganon din po sa Internet (http://www.tohoku-epco.co.jp/f47docs/f47htop.html Meron din pong English version na pupuwedeng mag pa Registrasyon.


2)Pag papahinto ng paggamit ng Kuryente (Lilipat ng Tirahan)

Para sa lilipat ng tirahan na nakapag pasiya na ng Araw at petsa kinakailagan na ipaalam o tumawag sa Tohoku Denryoku Call Center (0120-175-266) o kaya sa Internet (http://www.tohoku-epco.co.jp Ipaalam ang Petsa at Araw ng paglilipat.


3)Pagbabayad

■Ipapaalam kung ilang Metro at Magkano
Sa loob ng isang buwan isang beses na iinpeksyonin ng inspektor ang metro at ang Resibo nito ay ihuhulog sa inyong yubin posto.
■Paraan ng Pagbabayad
Pupuwede sa Banko, Post Office pupuwede rin kusang iaawas sa inyong Bank account (Jidou Kosa Furikae) Credit Card, pupuwede rin na gamitin ang Payment paper sa Banko O Post Office, Convinient Store Jidou Kosa Furikae, Credit Card ay kinakailagan mag parihistro.


4)Sakaling mag Brownout

Kung sakaling mag Brownout patinayan ang bureka ng kuryente at kung hindi aandar Tumawag sa Telepono 0120-175-366.


5)Telepono ng Tohoku Denryoku at HP

 Pag Lilipat:0120-175-266
 Sa Brownout at Emergency:0120-175-366
 At sa iba pa:0120-175-466
 HP:http://www.tohoku-epco.co.jp/ (meron din pong English version)


2.Tubig
1)Sa simula ng pag gamit ng Tubig at pag papahinto

水道Para sa bagong maninirahan na gagamit ng Tubig , Lilipat ng ibang tirahan ipinakikiusap na ipaalam at tumawag sa Okyaku Sama Center. Para sa mga kailagan at inpormasyon ng bagong pag paparihistro.
・ Simula ng pag gamit at pag papahinto Tirahan ng address
  ( Pagalan ng Apartment, Mansion Nomero ng Kuwarto)
・ Pagalan ng Nakatira
・ Telepono kung papaano makokontak
・ Kung kailan masisimula ng pag gamit at pag papahinto ng pag gamit
・ Bago Lumipat (Lumang address) (Pagalan ng Apartment, Mansion nomero ng Kuwarto)


2)Pagbabayad

■Ipapaalam kung ilang Metro at Magkano
Sa loob ng isang buwan isang beses iinspeksyonin ng inspektor ang metro ng tubig at ang Resibo nito ay ihuhulog sa inyong Yubin Posto.
■Paraan ng Pagbabayad
Banko, Post Office, outomatic na kukunin sa inyong Account (Jidou Kosa Furikae) pupuwede rin gamitin ang Payment paper sa Banko, Post Office o kaya sa Convinient Store. Jidou Kosa Furikae ay kinakailagan mag parihistro. Pupuwede rin mag bayad sa Okyaku Sama Call center.


3)Tubig na nag Yelo

Kapag ang Temperatura ay bumaba ng 4 na digri ang Tubig ay mag sisimulang mag Yelo at ang gripo ay maaring sumabog. Kung sakaling sunod sunod ang araw na malamig at mababa ang Temperatura, Pagliliwaliw, Business Trip O malalayo sa tirahan ng ilang araw kinakailagan na isarado ang pinaka puno ng tubig at buksan ang Gripo at palabasin ang natitirang tubig para hindi mag Yelo.
■Pamamaraan para hindi mag Yelo ang Tubig, Palabasin ang natitirang tubig sa Gripo
Paikutin ng pakanan ang bukasan ng pinaka puno ng bukasan ng tubig hangang sa huli. Buksan ang gripo at pabasin lahat ang natitirang tubig sa Gripo. Kung sakaling gagamitin ang Tubig, Isarado ang Gripo at Paikutin ng pakaliwa ang bukasan ng pinaka puno ng bukasan ng tubig hangang sa huli.
■Kung sakaling mag Yelo ang Tubig
Kapag ang tubig ay nag Yelo balutan ng Tuwalya ang Gripo at buhusan ng pakonte konte ng mainit na tubig ulit ulitin ng ilang beses at ito ay matutunaw.

4)O Kyaku Sama Center

Lugar:Maple Nishi Kan 2 Palapag (Oushu Shi Mizusawa Ku Aza Yokomachi 94-1)
Araw ng Trabaho:Lunes hangang Biyernes (Pista, Katapusan ng Taon at Bagong Taon ay Sarado)
Oras ng Trabaho:8:30 ng Umaga hangang 5:15 ng Hapon.
Telepono:0197-25-6700 (Hangang 5:30 ng Hapon)
HP:http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/soshiki/suidou/index.html (Hapon Lamang)


3.Gas
1)Simula ng pag gamit ng Gas at pag papa hinto

ガスPara sa bagong maninirahan na gagamit ng Gas. Lilipat ng ibang Tirahan Ipinakikiusap na Tumawag sa Mizusawa Gas O Kyaku Sama Center. Para sa mga kailagan at inpormasyon sa bagong pag paparihistro Ito ang mga sumusunod.

・ Buong Pagalan at Apilido ng Taong kokontrata
・ Address ng Bagong Titirahan at Lumang Tirahan
・ Numero ng Telepono na puwedeng makontak sa araw ng paglilipat
・ Address ng lilipatan
・ Dadalhin/ Dadalahin na gamit na Gas meron o wala
・ Kung aalis at kinakailagang tangalin ang Gas me gamit meron o wala
・ Para sa humahagad ng araw ng paggamit ng Gas (Mga sumusunod na oras o hinahagad na oras)
 [Weekday] 8:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00
 [Sabado] 8:30 ~ 12:00

Bago gamitin ang Gas kinailagan ang presence nyo.


2)Pagbabayad

■Ipapaalam kung ilan Metro at Magkano
Sa loob ng isang buwan isang beses iinspeksyonin ng inspektor ang metro ng Gas at ipapaalam kung ilang metro ang nagamit at ang Resibo nito ay ipapadala sa inyong tirahan.
■Paraan ng Pagbabayad
Banko, Post Office, outomatic na kukunin sa inyong account (Jidou Kosa Furikae) Mizusawa Gas no account mo ipapadala (Kosa Furikomi) Paraan.(Jidou Kosa Furikae) kinakailagan mag parihistro.


3)Pag Nagamoy ang Gas

Patayin ang Apoy, Buksan ang Bintana, Pakiusap lang na tumawag sa Mizusawa Gas (0197-24-4151) 24 na oras at 365 araw ang Serbisyo sa Telepono.


4)Magpasabi lamang sa Mizusawa Gas

Telepono:0197-24-4151
HP:http://www.mizgas.jp (Hapon lamang)