イメージ

HOME > transportayon > pagmamaneho

Pagmamaneho

Para sa pagmamaneho ng kotse sa Japan, kailangan ninyo ang lisensiya ng Japan o lisensiyang pan-internasyonal. Hindi lahat ng lisensiyang pan-internasyonal ay maaaring gamitin dito sa Japan, kaya kailangn ninyong patotohanan.


1.Lisensiya para sa pagmamaneho

1)Paraan para kunin

May iba’t-ibang uli sa lisensiya ng Japan para magmamaneho ng iba’t-ibang uli ng kotse.
Sa karaniwang na bagay, kailangan mag-aral sa eskuwelahan pan-pagmamaneho. Ganoon ding magkaroon ng pagsusulit para kunin ang lisensiya.


2)Baguhin at pagbabago ng adres

Paulit-ulit kailangang baguhin ang lisensiya ng Japan. Kung maglipat kayo, kailangan baguhin ang adres sa inyong lisensiya. Magpatuloy kayo sa police station.


3)Pagbabago mula sa lisensiya ng ibang bansa sa lisensiya ng Hapan

Puwede ninyong baguhin ang lisensiya ng ibang bansa sa lisensiya ng Hapon kung naninirahan kayo sa Hapon higit sa apat na buwan. Kung sakali nito, kailangan ninyo kunin ang pagsusulit ng kaalaman at kung paano magmamaneho sa Car Driving License Center (Jidosha Unten Menkyo Shikenjo : (183, Nakataira, Shimodaaza, Tamayama, Morioka, TEL 019-683-1251).
Ang mga dokumento nangangailangan para sa patakarang
● Pagapapahid para sa lisensiya
● Lisensiya ng ibang bansa
● Certificado kung gaano kayong nananatili sa Japan (Tulad ng Passport)
● Resident Card na nasusulat ng kabansaan
● Dokumento para sa palatandaan (Tulad ng Insurance certificate, Basic resident resister, Passport, Residents card, at Permanent resident certificate)
● Lisensiya ng ibang bansa na isinalin sa Japanese
  ※Inihayag sa embassy, consulate o Japan Automobile Federation(JAF).
   Japan Automobile Federation Iwate : TEL 019-637-7110
● Isang retrato
  ※ 3×2.4, walang background, walang sombrero, hindi higit sa anim na buwan.


2.Seguro(Insurance) para sa kotse

1)Compulsory automobile liability insurance

Kung mayroon kayong kotse, kailangan sumali sa Compulsory automobile liability insurance.
Kung sakali bumili kayong kotse o sa inspeksyon ng kotse, kailangan ito.


2)Voluntary insurance

Ito ang para sa ang mga kasiraan na hinde puwede matakpan ng Compulsory automobile liability insurance, tulad sa sumira ng kotse ng ibang tao o kotse ninyo, at sa ninakawan ang kotse ninyo.