イメージ

HOME > serbisyong pang radio,telibisyon,telepono

serbisyong pang radio,telibisyon,telepono

1.Telepono ng fixed-line

1)1) Magsimula sa paggamit ng telepono

Kailangan ninyo i-apply sa NTT kung gusto ninyong gamitin ang telepono ng fixed-line, dahil kailangan ninyo ang telephone subscription right. Kung gusto ninyon ang line ng telepono para gamitin ang ADSL lamang, mayroon naiibang “Light Plan”, ngunit mas mahal ang pagbabayad ng buwan-buwan.
Para sa inyong aplikasyon, kailangan sa susunod;

・Identification card
・Pagbabayad para sa contract: humigit-kumulang sa 41,000 yen.
・Pagbabayad para sa paggawa
Para sa impormasyon tungkol sa ito, tumawag kayo sa 116 o tumingin kayo sa homepage nito. (http://www.ntt-east.co.jp/ may English site)


2)Maghatol sa paggamit ng telepono

Ipaalam ninyo sa NTT kung sakali lilipat kayo.


3)Pagbabayad

Maaari ninyo bayaran sa pamamagitan ng pagbunot mula sa bank o post office account, o credit card, o paggamit ng transfer paper sa bank, post office o convenient store. Kailangan ninyo i-apply kung sakali gamitin ang automatic account transfer o credit card sa inyong pagbabayad.


4)Telepono sa loob ng Hapon

Kung sakali tumawag kayo mula sa loob ng Oshu sa labas, kailangan i-dial ang long-distance number sa simula.
Halimbawa: 0196-××-×××× (0196 ay long-distance number sa Morioka)


5)Telepono sa ibang bansa

Tumawag kayo ng ganito: Numero ng kompanya ng telepono + 010 + numero ng bansa + numero ng pook + numero ng telepono
※numero ng kompanya
 NTT Communications:0033
 KDDI:001
 Softbank Telecom:0041
Halimbawa: tawag sa New York 0033-010-1-212-×××-×××


6)Contact sa NTT

・Para sa paggamit ng telepono : 116 (Japanese lang)
 ※mula sa mobile phone : 0120-116-000
・NTT impormasyon (maaari itanong sa Ingles)
(dial ng libre) 0120-364-463
(9:00 ~ 17:00 / mula Lunes hanggang Biyernes maliban sa pista)
・Pag-akay ng numero ng telepono : 104 (maaari itanong sa Ingles)


2.Mobile phone

1)Bumili ng mobile phone

Maaari ninyong bilhin ang mobile phone sa tindahan ng telepono o elektrisidad.
Ang mga nangangailangan sa aplikasyon:
・Identification card
・Notification mark sa bank
・Credit card


2)Contact sa kompanya ng mobile phone

◇NTT docomo
 Tel:0120-800-000
 9:00~20:00
 Tel:0120-005-250 (English, Chinese, Korean, Portuguese at Spanish)
 9:00~20:00
 Bukas sa buong taon
 http://www.nttdocomo.co.jp/(May site ng English at Chinese)

◇SoftBank
 Tel:0088-21-2000
 ※Serbisyo ng English : Diinan ang dial 8.
 Bukas sa buong taon ng 24 oras.
 May serbisyo ng operator mula sa 9:00 hanggang sa 20:00.
 ※May prepaid-type handy-phone
 http://mb.softbank.jp/mb/(May site ng English)

◇au
 Tel:0077-7-111
 9:00~20:00 Bukas sa buong taon
 ※May prepaid-type handy-phone
 http://www.au.kddi.com/(May site ng English)

◇WILLCOM ※PHS
 Tel:0120-921-156
 http://www.willcom-inc.com/(Japanese lang)


3.Internet

Kung gusto ninyo i-conect sa internet sa bahay ninyo, may tatlong paraan: sa pamamagitan ng paggmit ng (1)linya ng telepono, (2)linya ng cable TV (CATV), at (3)linya ng Hikari fiber. May maraming provider para sa paggamit ng linya ng telepono, itanong ninyo sa provider na kahit ano gusto ninyo.
May dalawang CATV internet sa Oshu.

※Mizusawa TV
 TEL:0120-16-3238
 http://www.catv-mic.ne.jp/(Japanese lang)

※Esashi waiwai net (Hikari fiber)
 TEL:0197-31-2288
 http://www.waiwai-net.ne.jp/(Japanese lang)

Ang iba pang paraan ay ginagamit sa pook ng Wi-Fi sa loob ng lunsod. May pook ng Wi-Fi sa lahat ng sangay ng city hall sa Oshu.


4.Mail

1)Uri ng post office

May dalawang uri ng post office: (1) karaniwang post office at (2) simpleng post office (kani yuubinkyoku). Sa post office, maaari magpahatid ng sulat o bagahe kahit saan sa loob ng Hapon, at ganoon din sa labas ng Hapon. Maaari din gumawa ng account ng Yucho bank at magpadala ng pera sa pamamagitan ng account ng ibang bank.

Sa simpleng post office, maaari magpadala ng sulat at bagahe sa loob ng Hapon, kundi hindi puwede sa labas ng Hapon. Ganoon din maaari magpadala ng pera sa ibang banko, kundi may bagay na hindi puwede mag-ipon at maglabas ng pera, at bumago ng account. Kailangan tiyakin sa telepono bago pumunta kayo roon.


2)Oras na nagbubukas ang post office sa Oshu

Nagbubukas ang post office 9:00 hanggang 17:00. Ang Mizusawa post office at Esashi post office lamang ay nagbubukas 9:00 hanggang 19:00 mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Sabado, ang Mizusawa post office ay nagbubukas 8:00 hanggang 17:00, ganoon din sa Linggo at Pista ay nagbubukas 9:00 hanggang 12:30.
Mayroon ang post office sa lahat ng lunsod. Ngunit salado na ang lahat ng post office sa Sabado, Linggo at Pista maliban sa Mizusawa post office. Higit sa rito, mas maikli ang oras na nagbubukas. Kailangan ninyo tiyakin.