イメージ

HOME > pambansang relasyong asosasyon sa lungsod ng Oshu > Mga Gawain ng Oshu Shi Kokusai Kouryo Kyokai

Oshu International Relations Association Activities

Mga Gawain ng Oshu Shi Kokusai Kouryo Kyokai

◆Oshu at Pandaigdigan na Cultural Exchange ~ Pakikibahagi ng mga Dayuhan naninirahan sa Oshu City

・Pagsasanay sa mga dayuhang residente sa Pandaigdig na Pamana ng Hiraizumi

・Pagsasanay sa wikang Ingles ng International Linear Collader

・Pagsasanay sa mga dayuhang residente sa kurso ng Pandaigdigan Kultura

・Araw ng Internasyonal na Pagkakaibigan

・Pulong kasama ang Pinunong Bayan

・Proyektong Live for Japan

・Proyekto para sa mga kabataan [ Kaalaman Pandaigdig ]
 ~ Pandaigdigan lugar ng kalamidad ; Dahilan sa pagngiti kahit sa gitna ng komplikadong sitwasyon ~
 ( 2012 na proyekto ng Oshu Shi Shimin Koueki Katsudo Dantai Shien Jigyou Jyosei )


◆Pag-aaral ng Wika

・boluntaryong pagtuturo ng wikang Ingles

・pagtuturo ng wikang intsik


◆Pagtuturo sa mga dayuhang residente

・pag-aaral ng salitang hapon

・lupon pagkakaibigan ng mga dayuhang maybahay


◆Pagtuturo ng wikang Ingles sa mga bata ( kindergarden at elementarya )

・Ingles Kindergarten

・Preparation for Inglesh


◆Pagtuturo ng nihongo sa mga batang lumaki sa ibang bansa
◆Boluntaryo

・suporta sa nihongo ( boluntaryong pagtuturo ng nihongo )

・suporta sa mga gawain ng kokusai koryou

・home stay , pagtanggap ng home visit


◆At iba pa mga gawain

・Mga gawain ng Pamahalaan, Pamantasan,NPO at mga kasanib na korporasyon at samahan


◆Pagpapaliwanag at Pagsasalin