Pangangailagan ng madaliang saklolo

■110 (Pulisya)
Aksidente sa trapiko : Krimen tumawag sa「110」istasyon ng pulisya.
Itatanong ng pulisya 「Insidente ba (jiken)? Aksidente (jiko)?」
Sagutin lamang ang mga katanugan ng kapulisan.

■119(Bumbero:Ambulansha)
Kung may sunog, sakit o kaya nasugatan tumawag sa「119」istasyon ng bumbero.
・Walang bayad ang serbisyo ng ambulansya..
・May nakalaan libreng tagasalin ng salita.
-Kega:「Kega desu (nasugatan).」 Sabihin ang lugar, pangalan, telepono.
-Byoki:「Kyuubyou desu (sakit).」 Sabihin ang lugar, pangalan, telepono.
-Kaji:「Kaji desu (sunog).」 Sabihin ang lugar, pangalan, telepono.
Sa oras ng pag-aalinlangan, sabihin ng malakas na boses「Tasukete kudasai!」
hwag mag-atubili humingi ng tulong sa tao nakapaligid.
Pagalan ;
Tirahan ;

 

Kaligtasan ng trapiko


・Sa bansang hapon, ang sasakyan, motorsiklo, bisikleta ay sa kaliwang panig / sa kanang panig naman ang taong naglalakad.
・Pahalagahan ang ilaw ng trapiko.
・Taong naglalakad
-Maglakad sa daang pangtao.
-Gumamit ng daan tawiran o kaya overpass sapagtawid ng kalsada.
-Tumingin muna sa kanan at kaliwa bago tumawid.
-Magsuot ng matinkad na damit kung maglalakad sa gabi.
-Mangyari pindutin ang pindutan upang maging berde ang ilaw trapiko.

■Bisikleta
-Sumakay na mag-isa.
-Kapag naka inom ng alak, hwag sumakay ng bisikleta.
-Ang pag gamit ng cellphone, earphone, at pagpapayong habang nakasakay sa bisikleta ay ipinagbabawal.
-Buksan ang ilaw ng bisikleta kung gagamitin sa gabi.
-Sa panahon ng tag lamig, madulas at nag yeyelo ang kalsada kaya iwasan sumakay ng bisikleta.

 

Ligtas na Pamumuhay

■Mag-ingat sa mga mandaraya.(scam)
・Kung minsan ay sisingilin ka ng pera sa pamamagitan lang ng pagtingin sa website.
Kung ito ay isang pahayag na di mo matandaan, hwag magbayad ng pera at hwag din tumawag sa tel. (Maaari din hwag na pansinin.)

■Mag-ingat sa mga mag nanakaw
Siguraduhin nakasusi ang mga pinto bago umalis ng bahay.

■Pikapo mail
Kung magpapatala at mag-email sa pikapo@seian.pref.iwate.jp , matatanggap ng pulisya ang impormasyon tungkol sa panloloko, hinala atbp.

■Kaligtasan ng mga bata
・Mayron sasakyan na naglilibot upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga bata.
Maging sa oras ng panganib ang sasakyang ito ay handang sumak lolo sa mga nangangailangan bata o matanda man.
 Ang tsuper ng sasakyan ay tatawag sa pulisya.
Para sa kaligtasan ng rehiyon, mayroon din sasakyan na naglilibot na may asul na ilaw na umiikot sa ibabaw. Sila ay handang tumulong sa anoman oras ng panganib.
・Ang mga tindahan / bahay na mag ganitong bandera ay tumutulong sa pangangalaga ng kaligtasan ng mga bata o matanda man.

 

Lindol

Sa oras ng lindol, mahalagang hwag magkagulo.
① Upang makalabas, buksan ang pinto o bintana.
② Lumayo sa mga blokeng bakod.
③ Kung nagluluto, patayin agad ang apoy.
・Alamin ang evacuation center na pinaka malapit sa iyong tirahan.
・Suriin ang mga bagay na dapat dalhin sapag-alis / pag labas ng bahay tulad ng (tubig, pagkain, fl ash light, radio, passbook, hanko, pasaporte atbp.)

 

Gas, kuryente, serbisyo ng tubig

Ang serbisyo ng gas / kuryente ay tumitigil kapag ito ay hindi nabayaran.
Alamin ang pangalan ng kompanya ng gas.
Sa oras ng pag-aalinlangan kumunsulta sa munisipyo / kokusai koryu kyokai.

■Kuryente Tohoku Denryoku (0120-175-466)

■Serbisyo ng tubig
May pagkakataon magyelo ang tubig sa panahon ng taglamig. sa malamig na araw, tuyuin ang suplay ng tubig.
Kapag ang suplay ng tubig ay nagyelo, balutan ng tuwalya ang gripo at buhusan ng mainit na tubig.
Buhusan ng mainit na tubig ng makailang ulit ang itaas na bahagi ng gripo kapag ito ay nagyelo.
Kung may alalahanin patungkol sa serbisyo ng tubig, tumawag lamang sa Oshu City Water Dept. customer center.
Oshu City Water Dept. customer center : Maple west Bldg. 2nd floorx
(Mizusawa Aza Yoko Machi 95-1 TEL 0197-25-6700)

■Hindi di buhos na palikuran

Ang palikuran ito ay kinakailagan ipalimas paminsan minsan.
Itanong sa CityHall (Seikatsu Kankyo Ka)
Oshu City Hall (Mizusawa) : Mizusawa Otemachi 1-1 TEL 0197-24-2111
Oshu City Kokusai Koryu Kyoukai(Asupia) : Mizusawa Aza Kichikoji 38-3 TEL 0197-22-6111 e-mail yisasupia@catv-mic.ne.jp

 

Basura

Ang basura ng bahay ay pinaghihiwalay 「Basura nasusunog」「Basura di nasusunog」
Ilagay sa itinalagang lalagyan ng lusod.
Ang mga lalagyan ito ay mabibili sa mga supermarket at home center.
Dalhin ang basura sa itinalagang lugar sa itinakdang araw at oras. Wala itong bayad.
Ganun din naman ang recycle na basura ay dalhin sa itinalagang lugar sa itinakdang araw at oras.
Para sa mga detalye ng araw at oras ng pangongolekta ng basura magyari lang tanungin sa City hall (Seikatsu Kankyo Ka) o kaya sa mga kalapit bahay.
Ang pagtatapon ng malaking basura ay may bayad.
Mangyari itanong sa City hall (Seikatsu Kankyo Ka).
・Basura nasusunog :
 Basura ・Papel na basura ・Plastic
 Damit ・Kahoy na pinagkaskasan atbp.
・Basura dinasusunog :
Metal ・Palayok / kaserola ・Baso atbp.
・Malaking basura :
Hindi kasya sa bag ng basura.
・Recycle na basura :
Bote ・Lata ・Pet bottle ・Papel na lalagyan
Diaryo ・Magazine ・Kahon atbp.
~Ang maaaring i-recycle na tulad ng bote, lata ay hindi pwede isama sa basurang itatapon.

Maaari din makita ang karendaryo ng koleksyon ng basura sa homepage ng lunsod ng Oshu.
Kung mayroon katanugan, hwag mag-atubili magtanong sa City hall (Seikatsu Kankyo Ka) o kaya Kokusai koryu kyokai.
Oshu City Hall :
(Mizusawa) Mizusawa Otemachi 1-1 TEL 0197-24-2111
(Esashi) Esashi Odori 1-8 TEL 0197-35-2111
(Isawa) Isawa Natsuta Aza Kagayachi 270 TEL 0197-46-2111
(Maesawa) Maesawa Aza Nanokamachi Ura 71 TEL 0197-56-2111
(Koromokawa) Koromokawa Furudo 64-4 TEL 0197-52-3111
Oshu City Kokusai Koryu Kyoukai(Asupia) :
Mizusawa Aza Kichikoji 38-3 TEL 0197-22-6111
e-mail yisasupia@catv-mic.ne.jp
Ang araw kung kailan ilalabas ang basura nasusunog.
Ang araw kung kailan ilalabas ang basura na hindi nasusunog.
Ang araw kung kailan ilalabas ang basura na pwede i-recycle.

 

Paglipat

■Paglipat sa lunsod ng Oshu
Sa loob ng 14 araw pagkatapos maglipat, pumunta sa Citizen Division / Kankyo ka ng City hall.
Bago lumipat makipag-ugnayan sa kompanya ng kuryente, gas, serbisyo ng tubig, internet.

■Paglipat sa labas ng lunsod ng Oshu
Bago maglipat pumunta sa Citizen Division / Kankyo kang City hall.
Makipag-ugnayan sa kompanya ng kuryente, gas, serbisyo ng tubig, internet bago lumipat.
Matapos makalipat sa bagong tirahan, magpunta sa City hall ng lugar sa nilipatan.

 

Pagpapalaki ng bata

■Pagbubuntis
Kumuha ng Handbook para sa kalusugan ng ina at bata(Boshi Kenko Techo) at kinakailagan papel para sa pagsusuri ng kalusugan ng isang pankaraniwan buntis(Ninpu Ippan Kenkou Shinsa Jushinhyou) sa Health center / City hall.
Mizusawa Health Center : Mizusawa Otemachi 3-2 TEL 0197-23-4511
Kenkou Zoshin Plaza Yuyu-kan : Isawa Natsuta Daimochi 50 TEL 0197-46-2977
Oshu City Hall, Kenko Fukushi Ka
(Esashi) : Esashi Odori 1-8 TEL 0197-35-2111
(Maesawa) : Maesawa Nanoka Machi Ura 71 TEL 0197-56-2111
(Koromokawa) : Koromokawa Furudo 64-4 TEL 0197-52-3111

■Kapag ipinanganak ang sanggol
Iparehistro ang kapanganakan ng sanggol sa City hall Citizen Division.

■Samahan ng mga dayuhang ina
Ang samahan ito ay para sa mga ina at magiging ina na mga dayuhan.
Pag-aaral ng wikang Hapon at konsultasyon sa pagpapalaki ng mga bata.
Meron din childcare.
-Saan? : Kosodate Sogo Shien Center「Kokkoro」
(Mizusawa Aza Tako-ji 67 TEL 0197-24-6405)
-Kelan? : Tuwing unang Mierkules ng buwan 10:00 ‒ 11:45 am
・Makipag-ugunayan sa :Mizusawa Health Center
(Mizusawa Otemachi 3-2 TEL 0197-23-4511)
Oshu City Kokusai Koryu Kyokai (Asupia)
(Mizusawa Aza Kichiko-ji 38-3 TEL 0197-22-6111 e-mail ysasupia@catv-mic.ne.jp)

 

Tagasalin ng salita

■Medikal na tagasalin ng salita
Ang Oshu City kokusai koryu kyokai ay maaaring magpadala sa ospital ng boluntaryo na tagasalin ng salita.
-Magkano? : Walang bayad (Mula Abril 1, 2019)
-Ano wika? : Wikang Ingles, Intsik, Koreano, Tagalog
-Paraan :
①Makipag-usap sa kawani ng ospital na magpadala ng tagasalin ng salita.
②Ang ospital ay makikipag-ugnayan sa Kokusai koryu kyokai.
③Ang Kokusai koryu kyokai ay magpapadala ng boluntaryo na tagasalin ng salita.
・Ang mga ospital na tumatanggap ng serbisyo ng medikal na taga salin ng salita.
(Mula Abril 1, 2019)
-Oshu City Mizusawa General Hospital
(Oshu City Mizusawa Otemachi 3-1 TEL 0197-25-3833)
-Iwate Prefecture Isawa Hospital
(Oshu City Mizusawa Ryugababa 61 TEL 0197-24-4121)
-Iwate Prefecture Esashi Hospital
(Oshu City Esashi Nishi Doori 5-23 TEL 0197-35-2181)
-Iwate Prefecture Iwai Hospital
(Ichinnoseki City Kozenji Odaira 17 TEL 0191-23-3452)
-Iwate Prefecture Chubu Hospital
(Kitakami City Murasakino 17-10 TEL 0197-71-1511)
-Iwate Prefecture Tono Hospital
(Tono City Matsuzakicho Shiraiwa 14 Jiwari 74 TEL 0198-62-2222)

 

Silid Aralam sa pag-aaral ng wikang Hapon

Silid Aralan sa pag-aaral ng wikang Hapon ng Oshu city Kokusai koryu kyokai.
・Kailan? :
 Tuwing araw ng Martes 7:00 ‒ 9:00 ng gabi
 Tuwing araw ng Huwebes 1:00 ‒ 3:00 ng hapon
・Saan? :
 Mizusawa Intellectual Exchange Center Asupia
 Mizusawa Aza Kichikoji 38-3 TEL 0197-22-6111
・Magkano? :
500 yen (Mag-aaral / Technical Internship Student 300yen)
・Makipag-ugnayan sa :
Oshu City Kokusai Koryu Kyokai (Asupia)
Mizusawa Aza Kichikoji 38-3
TEL 0197-22-6111 e-mail yisasupia@catv-mic.ne.jp
Maaaring magpakilala ng guro na propesyonal sa pagtuturo ng wikang Hapon.

 

Konsultasyon

■Libreng konsultasyon sa Administratibong Pamunuan
Hinggil sa visa, alalahanin sapamumahay, pagpapakasal, pag-aayos ng papel tungkol sa diborsyo, mga papeles sa kailangan sa pagtatayo ng negosyo/kompanya Atbp.

■Libreng konsultasyon sa mga namamahala ng buwis.
Buwis,; Income tax return, Mana, Real Estate, Pamamahala ng konpanya atbp.
-Magkano? : Walang bayad.
Kailangan ng kaukulang halaga kung magpapagawa ng mahalagang papeles.
Makipag-ugnayan lamang sa Asupia kung nais humingi ng konsultasyon.
Oshu City Kokusai Koryu Kyokai (Asupia) :
Mizusawa Aza Kichikoji 38-3
TEL 0197-22-6111 e-mail yisasupia@catv-mic.ne.jp
  Maginhawang

 

Maginhawang pasilidad・Numero ng Telepono・Website・Impormasyon Multilanguage

■Oshu City Kokusai Koryu Kyokai (Asupia)
Mizusawa Aza Kichikoji 38-3
TEL 0197-22-6111
e-mail yisasupia@catv-mic.ne.jp
http://oshu-ira.com/

Kung mayron gusto isanguni o kaya gustong humingi ng mga impormasyon, makipag-ugnayan lamang.
Mayroon din mga pagdiriwang na ginaganap sa kokusai koryu.

■Oshu City Hall
(Mizusawa) Mzusawa Otemachi 1-1 TEL 0197-24-2111
(Esashi) Esashi Odori 1-8 TEL 0197-35-2111
(Isawa) Isawa Natsuta Kagayachi 270 TEL 0197-46-2111
(Maesawa) Maesawa Aza Nanokamachi Ura 71 TEL 0197-56-2111
(Koromokawa) Koromokawa Furudo 64-4 TEL 0197-52-3111
https://www.city.oshu.iwate.jp/

■Istasyon ng komunikasyon sa maraming wika(Radio)
Tuwing Lunes hanggang Biernes ng hapon (4:30 pm)
Madaling unawain na wikang hapon at wikang banyagan na programa sa radio.

Oshu FM: 77.8MHz
Lunes : Yasashii Nihongo (Wikang Hapon)
Martes : Wikang Intsik
Mierkules : Wikang Ingles
Huweber : Wikang Koreano
Biernes : Wikang Tagalog

■Multilingual Information Paper (Kouho / Pampubliko)
Ang impormasyon sa kouho Oshu ay nasusulat sa yasashii nihonggo (wikang Hapon), wikang Ingles, wikang Intsik (Payak na salita Instik).
Maaaring mag-aplay sa City hall (Shimin ka / Civic section) o kaya ay sa ILC promotion offi ce.
Maaari din mabasa sa homepage ng Oshu City.
Oshu City Hall (Mizusawa) : Mizusawa Otemachi 1-1 TEL 0197-24-2111
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/

■Sa Oshu City homepage ay maaaring makita ang mga impormasyonsa pamumahay.(Wikang Ingles)
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/3/

■Sa Oshu City Kokusai Koryu Kyokai homepage naman makikita ang
mga impormasyon sa pamumuhay sa
(Wikang Ingles, wikang Intsik, wikang Koreano,Tagalog)
http://oshu-ira.com/

■Iwate Prepecture Kokusai Koryu Kyokai (Morioka City・ika / 5palapag Aiina)
Maaari humingi ng konsultasyon sa wikang banyaga.
Iwate Prepecture Kokusai Koryu Kyokai : Morioka city Morioka Eki Nishido-ri 1-7-1
TEL 0196-54-8900
https://iwate-ia.or.jp

■General Association of local Government Internationalization.(CLAIR)
Maaari makita ang mga impormasyon tungkol sa pamumuhay sa ibat-ibang wika.
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

■Morioka Distict Legal Aff airs Bureau Mizusawa Branch (TEL.0197-24-0511)

■Mizusawa Summary Court (TEL.0197-24-7181)

 

Kapit bahay, Pakikisalamuha sa kapitbahayan

Sa paninirahan sa lipunan ng bansang Hapon, mahalaga ang pakikipag mabutihan sa mga kapitbahayan.
Halimbawa: Sa paglipat ng bahay, mabuting bumati at magpakilala sa mga kapitbahay.
Munisipalidad : kapisanan ng kapitbahay at samahan ng mga kabataan.

・Munisipalidad, kapisanan ng kapitbahay
Mamuhay ng may pakikipag mabutihan sa bawat isa.
Mayrong pasahan ng circulation board (kairanban), sari-saring pagdiriwang, sama-samang paglilinis.
Mayrong membership fee (Isang buwan sa napakaliit na halaga)

・Samahan ng mga kabataan
Ang bahay na mayroong anak na elementarya (edad 7-12) ay kasali sa ibat-ibang okasyon sa ibat-ibang kaganapan.